Intel(R)

 

 

  

1세

2세

3세

4세

온인

溫仁

우정

佑精

유중

裕中

진(璡)...검교공파(檢校公派)

서(瑞)...문절공파(文節公派)

용(王+庸)..충경공파(忠敬公派) 용

5세

6세

7세

8세

9세

지정

之挺

원로

原老

유정

有定

전...................지평공파

銓                   持平公派

현...................대사성공파

鉉                   大司成公派

연...................훈도공파

                 訓道公派

 

 

 

규...............................중랑장공파

珪                               中郞將公派

 

 

 

현...............................전서공파

                             典書公派

5세:종량(宗亮)  6세:세영(世英)  7세:용기(龍起)  

8세

9세

10세

11세

12세

13세

14세

길보

吉甫

득재

得載

옥숭

玉崇

보곤

輔坤

응청.....대해공파 

應淸    大海公派

 

 

 

 

 

응징

應澄

여일.............해월공파

汝一             海月公派

 

 

 

 

 

득시............참봉공파

得時            參奉公派

 

 

 

 

 

응벽............벽계공파

 應벽           碧溪公派

 

 

 

 

 

 

응정............온계공파

應挺            溫溪公派

 

득중

得重

옥견

玉堅

세복

世福

중춘....................송현공파

仲春                    松峴公派

유보

有甫

옥산.............................................옥산공파

玉山                                             玉山公派

 

 

옥강.............................................옥강공파

玉崗                                             玉崗公派

5세

6세

7세

8세

9세

태백

太白

천록

天祿

희석

希碩

상................................부마공파

象                                駙馬公派

 

 

 

 

린................................판서공파

麟                                判書公派

 

 

 

 

난................................정랑공파

                              正郞公派

 

 

 

 

곡................................부사공파

鵠                                府使公派

 

 

천상..............................................찬성공파

天祥                                              贊成公派

 

 

천복..............................................부사공파

天福                                              副使公派

 

 

천계..............................................감사공파

天繼                                              監司公派


 

 

黃門家 http://www.hwang.or.kr 이메일: hwangtot@naver.com 홈지기: 황병극(黃秉極)

경기도 광명시 소하동 1365번지 에이스광명타워 208호 전화: 02-2113-1717 & 010-8835-7601

인명록

뿌리찾기

CAFE

황씨유래